Pretraga

Veličina slova

A- A A+

 

Aktivnosti

Cjelokupno djelovanje Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ zasnovano je na zastupanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom kroz različite aktivnosti.

 

Učešće u zakonodavnim i drugim strateškim procesima u zemlji

 

 • Učešće  u izradi Strategije za smanjenje siromaštva BiH;
 • Učešće u kreiranju Jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom u BiH;
 • Uticaj na kreiranje povoljnijih zakonskih rješenja koji bi rezultirali izjednačavanjem mogućnosti za osobe sa invaliditetom (npr. Zakon o gradnji kojim se sankcionišu izvođači radova koji ne vode računa o arhitektonskim barijerama, itd.)
 • Kreiranje i sudjelovanje u radu mreže organizacija osoba sa invaliditetom kako bi se radilo na rješavanju pitanja od interesa za pokret osoba sa invaliditetom na svim nivoima vlasti: opštinskoj, kantonalnoj, entitetskoj i državnoj.

 

Dizajniranje i provođenje edukativnih aktivnosti

 • Organizovanje treninga i drugih vrsta obuke za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom po različitim pitanjima od interesa za osobe sa invaliditetom;
 • Organizovanje treninga i drugih vrsta obuke za predstavnike javnih institucija i vlasti i ostale predstavnike civilnog društva kako bi bili upoznati sa pitanjima od važnosti i interesa za osobe sa invaliditetom i načinu njihovog rješavanja i uključivanja u glavne tokove aktualnih politika.

 

Organizovanje kampanja

 • Organizovanje kampanje za podizanje svijesti svih sudionika saobraćaja o osobama sa invaliditetom kao ravnopravnim sudionicima u saobraćaju;
 • Organizovanje kampanje za promociju 2003. godine koja je od strane EU proglašena Godinom osoba sa invaliditetom i poruka koje ta godina prenosi društvu.
 • Organizovanje kampanje za uključivanje UN Standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u zakonodavne okvire državne politike.
 • Organizovanje kampanje za promociju značaja UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i potrebe njenog potpisivanja i ratifikacije od strane vlasti BiH.

 

Provođenje istraživanja

Realizovanje različitih vrsta istraživanja koja se odnose na pitanja invalidnosti u svrhu objektivnog definisanja problema i prijedloga rješenja.

 • Istraživanje statusa osoba sa invaliditetom u BiH društvu;
 • Istraživanje stavova građana prema osobama sa invaliditetom;
 • Istraživanje postojanja arhitektonskih barijera u određenim općinama FBiH;
 • Istraživanje o statusu zaposlenosti osoba sa invaliditetom u BiH.

 

Organizovanje nacionalnih i međunarodnih skupova

 • Organizovanje prve međunarodne konferencije o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom u Tuzli 1999. godine u saradnji sa Centrom za nezavisni život osoba sa invaliditetom „Threshold“ iz Helsinkija, Finska.
 • Organizovanje 3 nacionalne konferencije sa tematikom „Ujedinjeni glas osoba sa invaliditetom“ na kojima su se raspravljale nacionalne politike prema osobama sa invaliditetom i donosili zaključci budućeg djelovanja i odnosa sa predstavnicima vlasti.
 • Organizovanje nacionalne konferencije o „Univerzalnom dizajnu“ u Tuzli 2004. godine.
 • U partnerstvu sa Centrom za nezavisni život osoba sa invaliditetom Srbije i Katoličkom službom za pomoć, organizovana u Sarajevu 2005. godine međunarodna konferencija „Korak ka Evropi“ na kojoj se po prvi put diskutovalo o stvaranju specifičnih uslova u oblasti invalidnosti kao sastavnog dijela opštih uslova za pridruživanje Evropskoj Uniji zemalja Jugoistočne Evrope.
 • U partnerstvu sa Svjetskom Bankom, organizovana u Sarajevu 2005. godine nacionalna konferencija sa temom “Invalidnost i siromaštvo“ na kojoj je prikazana uzročno – posljedična veza siromaštva i invalidnosti.
 • U partnerstvu sa Evropskim invalidskim forumom organizovana Nacionalna konferencija „Državni informativni seminar“ o statusu i kapacitetima organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i načinima saradnje i uticanja na kreiranje povoljnijeg zakonodavstva.
 • U partnerstvu sa Centrom za nezavisni život osoba sa invaliditetom Srbije i Handicap International , organizovana u Sarajevu 2008. godine druga konferencija „Korak ka Evropi - prava osoba sa invaliditetom i politike u Jugoistočnoj Evropi“ kao kontinuitet i svojevrsna procjena postignuća od vremena kada je prva konferencija održana i doneseni zaključci o budućim pravcima djelovanja pokreta osoba sa invaliditetom kako bi se politike prema pitanjima invalidnosti zemalja Jugoistočne Evrope uskladile prema standardima Evropske Unije.
 • Organizovanje nacionalne konferencije u Sarajevu krajem 2008. godine na temu „Savjetovanje o saradnji organizacija osoba sa invaliditetom na unapređenju politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini“

 

Projekti

 

Svoje aktivnosti Centar provodi kroz realizaciju različitih projekata od kojih su među značajnijim:

 • „Univerzalni dizajn“, projekat upoznavanja i promocije principa univerzalnog dizajna u svim sferama života i za cjelokupnu zajednicu; Kanadsku urbanistički institut (CUI);
 • SHARE – SEE, regionalni projekat za jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom u partnerstvu sa Handicap International, CIL Srbija, Polio Plus Makedonija i Udruženje studenata sa hendikepom Beograd; International Trust Fund (ITF); DFID; EIDHR;
 • „Zastupnički rad i liderstvo“, projekat za sticanje znanja i vještina za aktiviste u pokretu osoba sa invaliditetom; u partnerstvu sa CIL Srbija, Catholic Relief Services (CRS) i finansirano od DCI.
 • „Koordinacija projekta za izgradnju kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i krovnih organizacija za Bosnu i Hercegovinu“; EDF-CARDS,
 • „Studija izvodljivosti za osnivanje centara za stručnu prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom na regiji sjeveroistočne Bosne i Hercegovine“, EURED-Evropska Komisija;
 • „Univerzalne vrijednosti umjetničkog izražavanja osoba sa invaliditetom“ – aktivnosti promocije umjetničkih sposobnosti osoba sa invaliditetom na području BiH; Švicarski kulturni program u BiH – PRO HELVETIA

 

Izdavačka djelatnost

U proteklih dvanaest godina „Lotos“ je razvio izdavačku djelatnost koja je doprinijela razmjeni informacija i unapređenju pokreta osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, kao i stvaranju do tada nepostojećih analiza i dokumentacije iz različitih oblasti života osoba sa invaliditetom.

 

Među brojnim publikacijama različitog sadržaja bilo prevedenih ili samostalno objavljenih, nalaze se:

 • Brošure – „Asistencija ili kako asistirati osobama sa invaliditetom“; „Standardna pravila za izjednačavanje prilika za osobe sa invaliditetom“; „Upravljanje invalidnošću na radnom mjestu; „Univerzalni dizajn – Rezolucije i deklaracije“; „Madridska deklaracija“; itd.
 • Knjige – „Univerzalni dizajn-Dizajniranje za ljude svih godina i sposobnosti“; „Nema sažaljenja - Osobe sa invaliditetom stvarajući novi pokret za građanska prava“; „DAA Priručnici za izgradnju kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom“,itd.
 • Studija - „Studija izvodljivosti za osnivanje centara za stručnu prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom na regiji sjeveroistočne Bosne i Hercegovine“;
 • Istraživanja – „Jednakost ili posebna potreba – rezultati istraživanja o statusu osoba sa invaliditetom na Tuzlanskom kantonu i istraživanja o stavovima drugih članova zajednice o osobama sa invaliditetom“; „Invalidnost i siromaštvo u Bosni i Hercegovini – Rezultati bazirani na istraživanju mjerenja životnog standarda“.

 

Pored ovih publikacija „Lotos“ već jedanaest godina redovno priprema, kreira, uređuje i izdaje časopis INICIJATIVA koji izlazi kvartalno u tehnikama dostupnim za osobe sa invaliditetom. Sadržaj časopisa je raznolik, sa tekstovima informativnog, zakonodavnog i savjetodavnog karaktera do tekstova zabavnog karaktera. Časopis se distribuira čitaocima na području cijele Bosne i Hercegovine i u manjem tiražu u sve susjedne zemlje istog govornog područja.

 

„Lotos“ je pokrenuo i svoju web stranicu www.ic-lotos.org.ba na kojem osim informacija o vlastitom radu i saradnji sa drugim organizacijama i institucijama, pruža informacije o aktivnostima i dešavanjima u pokretu osoba sa invaliditetom u susjednim državama, državama Evropske Unije i svijeta.

 

Organizovanje servisa

U svojim nastojanjima da za osobe sa invaliditetom osigura izjednačavanje prilika kako bi se mogli obrazovati, samostalno kretati, neometano komunicirati i imati pristup informacijama, IC „Lotos „ je omogućio pružanje osnovnih servise za osobe sa invaliditetom na Tuzlanskom Kantonu i šire, kao što su:

 • Nabavka i distribucija neophodnih ortopedskih pomagala (invalidska kolica, hodalice, štake, itd.) za one koji ih ne mogu drugačije nabaviti ili popravka postojećih pomagala.
 • Uspostavljanje kontinuiranog prijevoda na gestovni govor informativne emisije „Vijesti“ na lokalnoj televiziji;
 • Podizanje obrazovnog nivoa osoba sa invaliditetom kroz organizovanje različitih treninga po temama koje su od interesa osobama sa invaliditetom i koje uključuju: osnovna znanja o važnosti i načinima korištenja moderne tehnologije; znanja o radu i vođenju organizacije; znanja o važnosti medija i odnosima sa medijima; itd.
 • Štampanje knjiga i skripti za studente sa oštećenjem vida na Brajevom pismu ili snimanje u elektronskim medijima;
 • Obezbjeđenje neophodnih informacija i savjeta iz raznih oblasti: zakonodavnih, tehničkih, ekonomskih, socijalnih, porodičnih, itd.

 

Na osnovu dosadašnjih iskustava i osnovnih servisa koje nudi osobama sa invaliditetom, IC „Lotos“ planira u saradnji sa domaćim vlastima, drugim organizacijama osoba sa invaliditetom, međunarodnim nevladinim organizacijama i međunarodnim donatorima, stvarati mogućnosti za razvoj naprednijih vrsta servisa koji bi omogućili što nezavisniji  život osoba sa invaliditetom, a što bi doprinijelo većem izjednačavanju prilika za osobe sa invaliditetom i značajnom unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

 

Međunarodna saradnja

IC „Lotos“ je kroz svoje dugogodišnje djelovanje razvio saradnju sa mnogim organizacijama izvan granica Bosne i Hercegovine, počevši od najbližih susjeda kao što je Centar za nezavisni život osoba sa invaliditetom Srbije, zatim sa Evropskim invalidskim forumom (EDF), Međunarodnom organizacijom osoba sa invaliditetom (DPI), Centrom za nezavisni život osoba sa invaliditetom Finske „Threshold“, a predstavnici „Lotos“-a učestvovali su na mnogim međunarodnim skupovima koji su bili posvećeni pitanjima invalidnosti.

 

Strateški ciljevi

 • Zajedno sa ostalim organizacijama osoba sa invaliditetom u BiH raditi na usklađivanju zakonske regulative sa standardima Evropske Unije i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom.
 • Puno učešće žena i muškaraca sa invaliditetom u svim oblastima života.
 • Osobe sa invaliditetom uključene u procese donošenja odluka.
 • Usvojena lokalna i nacionalna politika kojom se obezbjeđuje samostalnost i socijalna uključenost osoba sa invaliditetom.
 • Upoznavanje zajednice sa i rad na razvijanju sistema usluga koje podržavaju samostalni život osoba sa invaliditetom.

 

Partneri i donatori

 

Svoje djelovanje IC „Lotos“ ostvaruje u partnerstvu i/ili uz finansijsku podršku različitih institucija, donatorskih agencija i nevladinih organizacija bilo domaćih ili međunarodnih, počevši od Vlade Tuzlanskog Kantona, Vlade Velike Britanije, Vlade Republike Finske, Evropske Komisije pa do međunarodnih agencija kao što je Oxfam GB, CRS i Handicap International.

Pretplata na Inicijativa časopis

Kalendar događaja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

youtube i.c. lotosI.C. "Lotos" Youtube kanal

 

fb

I.C. "Lotos" Facebook

Brojač posjeta

Danas: 116

Juče: 145

Ove sedmice: 116

Ovog mjeseca: 4311

Ukupno: 681972

Naša misija

Misija naše organizacije je svojim djelovanjem uticati na stvaranje demokratskog civilnog društva u Bosni i Hercegovini u kojem će pitanja invalidnosti biti razmatrana kao pitanja ljudskih prava a osobe sa invaliditetom se neće suočavati sa barijerama prilikom obrazovanja, zapošljavanja, ostvarivanja zdravstvenog i socijalnog osiguranja, informisanja, kretanja u unutarnjim i vanjskim prostorima i korištenja potrebnih servisa podrške u ostvarivanju prava koja im kao ljudskim bićima pripadaju.

Donatori i Partneri

treshold logo

myright

microsoft logo

STIL

SIDA

 

 

Pretraga